مرور برچسب

ساخت مرکزداده لبه

مدیریت زیرساخت مرکزداده (DCIM) چیست؟

مدیریت زیرساخت مرکزداده (Data center infrastructure management) به معنای همگرا ساختن عملیات و مجموعه اقداماتی است با هدف مدیریت ساده‌‌تر مرکزداده است. DCIM با ارائه دیدی جامع به سرپرستان مرکزداده کمک می‌کند به شکل بهینه از انرژی، تجهیزات و فضای فیزیکی استفاده کنند. به‌طوری که در بلندمدت کاهش هزینه‌ها را به همراه دارد.