مرور برچسب

اسپکتروفتومتر بلورازما

اسپکتروفتومتر چیست؟

اسپکتروفتومتر  یک دستگاه آنالیز آزمایشگاهی است که برای بررسی خواص کمی و کیفی مواد مورد استفاده قرار می گیرد و برای این منظور، از اصول برهمکنش نور و ماده کمک می گیرد. به عبارت دیگر، در برخورد نور یا بسیاری از مواد، بسته به ساختار مولکولی…
ادامه مطلب ...