مرور برچسب

اسپکتروفتومتر بلورازما

اسپکتروفتومتر چیست؟

اسپکتروفتومتر  یک دستگاه آنالیز آزمایشگاهی است که برای بررسی خواص کمی و کیفی مواد مورد استفاده قرار می گیرد و برای این منظور، از اصول برهمکنش نور و ماده کمک می گیرد. به عبارت دیگر، در برخورد نور یا بسیاری از مواد، بسته به ساختار مولکولی و اتمی آن و همچنین انرژی پرتو برخوردی، ممکن است بخشی از نور توسط ماده جذب شده، بازتاب نموده و یا از آن عبور نماید. به طور خاص در مورد محلول ها و مواد نازک و شفاف، پدیده بازتاب کمتر اتفاق می افتد و و بنابراین در اسپکتروفتومتر های مورد استفاده در این حوزه، پدیده جذب و عبور نور توسط ماده است…